Admob Reklam Birimlerine Göre Kazançlar

Uygulamalarınızda kullanabileceğiniz reklam birimleri yukarıda belirtilmiştir.

Banner

Görsele tıklayarak büyütebilirsiniz.

Geçiş

Görsele tıklayarak büyütebilirsiniz.

Ödüllü Reklam

Görsele tıklayarak büyütebilirsiniz.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store